მომხმარებლის პირობები - Khedi Hotel, თბილისი | ოფიციალური ვებ-გვერდი

მომხმარებლის პირობები

 1. ზოგადი დებულებები
  1.1. ეს მომხმარებლის შეთანხმება (შემდგომში – ხელშეკრულება) ვრცელდება ვებსაიტზე, რომელიც მდებარეობს houseupp.com-ზე.
  1.2. ვებგვერდი “houseupp.com” (შემდგომში საიტი) არის HouseUpp-ის საკუთრება.
  1.3. შეთანხმება არეგულირებს HouseUpp-ს (შემდგომში სააგენტო) და საიტის მომხმარებელს (შემდგომში – მომხმარებელი) შორის ურთიერთობას, რომელიც წარმოიქმნება საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით.
  1.4. სააგენტო იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს, დაამატოს ან წაშალოს ხელშეკრულების პუნქტები მომხმარებლისთვის შეტყობინების გარეშე.
  1.5. მომხმარებლის მიერ შეთანხმების სრული და უპირობო მიღება არის მომხმარებლის ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს საიტის გამოყენებას, მათ შორის ძიებას, ნახვას, საიტის შინაარსის შესწავლას, შეტყობინებების გაგზავნას უკუკავშირის ფორმისა და საიტის გვერდებზე განთავსებული სხვა საკომუნიკაციო არხების საშუალებით, ასევე  საიტის მომხმარებლების სხვა ქმედებები.
  1.6. მომხმარებელი პირადად არის პასუხისმგებელი ხელშეკრულების შესამოწმებლად მასში შეტანილი ცვლილებებისთვის.
 2. ტერმინები და განმარტებები
  2.1. შემდეგ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა ამ შეთანხმებისთვის:
  2.1.1. ვებსაიტი – სკრიპტებისა და მასალების ნაკრები, რომელიც განთავსებულია http://houseupp.com დომენის სახელზე, რომელიც მოქმედებს ინტერნეტ რესურსისა და მასთან დაკავშირებული სერვისების მეშვეობით.
  2.1.2. მომხმარებელი – პირი, რომელსაც აქვს წვდომა საიტზე ინტერნეტის საშუალებით და იყენებს საიტს.
  2.1.3. მხარეები ერთობლივად მოიხსენიებიან როგორც სააგენტო და მომხმარებელი.
  2.1.4. ვებსაიტის შინაარსი (შემდგომში კონტენტი) – ინტელექტუალური საქმიანობის დაცული შედეგები, მათ შორის ლიტერატურული ნაწარმოებების ტექსტები, მათი სათაურები, წინასიტყვაობა, ანოტაციები, სტატიები, ილუსტრაციები, გარეკანები, მუსიკალური ნაწარმოებები ტექსტით ან მის გარეშე, გრაფიკული, ტექსტური, ფოტოგრაფიული, წარმოებული, კომპოზიტური და სხვა ნამუშევრები, მომხმარებლის ინტერფეისები, ვიზუალური ინტერფეისები, სავაჭრო ნიშნების სახელები, ლოგოები, კომპიუტერული პროგრამები, მონაცემთა ბაზები, აგრეთვე დიზაინი, სტრუქტურა, შერჩევა, კოორდინაცია, გარეგნობა, ზოგადი სტილი და განლაგება, საიტის ნაწილები და სხვა ინტელექტუალური ქონების ზოგადად და/ან ინდივიდუალურად განთავსებული საიტზე.
  2.1.5. შეთანხმება – ეს მომხმარებლის შეთანხმება ყველა დამატებებითა და ცვლილებებით.
 3. ხელშეკრულების საგანი
  3.1. ხელშეკრულების საგანი არის მომხმარებლისთვის საიტზე განთავსებული ინფორმაციაზე წვდომის უზრუნველყოფა.
  3.1.1. ვებგვერდი მომხმარებელს სთავაზობს შემდეგი სახის სერვისებს:
  3.1.2. მომხმარებელი – პირი, რომელსაც აქვს წვდომა საიტზე ინტერნეტის საშუალებით და იყენებს საიტს.
  3.1.3. მხარეები ერთობლივად მოიხსენიებიან როგორც სააგენტო და მომხმარებელი.
  3.1.4 ვებსაიტის შინაარსი (შემდგომში კონტენტი) – ინტელექტუალური საქმიანობის დაცული შედეგები, მათ შორის ლიტერატურული ნაწარმოებების ტექსტები, მათი სათაურები, წინასიტყვაობა, ანოტაციები, სტატიები, ილუსტრაციები, გარეკანები, მუსიკალური ნაწარმოებები ტექსტით ან მის გარეშე, გრაფიკული, ტექსტური, ფოტოგრაფიული, წარმოებული, კომპოზიტური და სხვა ნამუშევრები, მომხმარებლის ინტერფეისები, ვიზუალური ინტერფეისები, სავაჭრო ნიშნების სახელები, ლოგოები, კომპიუტერული პროგრამები, მონაცემთა ბაზები, აგრეთვე დიზაინი, სტრუქტურა, შერჩევა, კოორდინაცია, გარეგნობა, ზოგადი სტილი და განლაგება, საიტის ნაწილები და სხვა ინტელექტუალური ქონების ზოგადად და/ან ინდივიდუალურად განთავსებული საიტზე.
  3.1.5. ყველა არსებული (ფაქტობრივად მოქმედი) სერვისი (მომსახურება) ექვემდებარება საიტის შეთანხმებას, ისევე როგორც ნებისმიერ შემდგომ ცვლილებას და დამატებით სერვისს (მომსახურებას), რომელიც გამოჩნდება საიტზე მომავალში.
  3.3. ეს ხელშეკრულება არ არის საჯარო შეთავაზება. საიტზე შესვლით, მომხმარებელი ითვლება შეთანხმებაზე შეერთებულად.
  3.4. საიტის მასალებისა და სერვისების გამოყენება რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით.
 4. როდის  ვამხელთ თქვენს პირად ინფორმაციას
  4.1.1.  საიტის გამოყენების პირობების შეცვლა, ასევე  მისი შინაარსის შეცვლა. ცვლილებები ძალაში შედის ხელშეკრულების ახალი ვერსიის ვებგვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან.
  4.1.2.  საიტზე წვდომის შეზღუდვა მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში.
  4.1.3. სტატისტიკური მონაცემების შეაგროვება, დააგროვება, დაამუშავება და გამოიყენება  თავიანთ საქმიანობაში
  4.2. მომხმარებელს უფლება აქვს:
  4.2.1. შეისწავლოს  საიტზე განთავსებული ინფორმაცია და გამოიყენოს საიტზე არსებული ყველა სერვისი.
  4.2.2.დასვას სერვისებთან დაკავშირებული ნებისმიერი შეკითხვა იმ დეტალების გამოყენებით, რომლებიც განთავსებულია საიტის განყოფილებებში.
  4.2.3. გამოიყენოს საიტი მხოლოდ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიზნებისთვის და წესით და არ არის აკრძალული კანონით.
  4.3. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას:
  4.3.1. სააგენტოს მოთხოვნით მიაწოდოს დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ კავშირშია საიტის მიერ მოწოდებულ სერვისებთან.
  4.3.2. საიტის გამოყენებისას დაიცვას ავტორების და სხვა საავტორო უფლებების მფლობელების ქონებრივი და არა ქონებრივი უფლებები.
  4.3.3 არ  განახორციელებოს ქმედებები, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს საიტის ნორმალურ ფუნქციონირებაში შეფერხებად.
 5. საიტის გამოყენება
  5.1. ვებსაიტი და ვებ-გვერდზე განთავსებული შინაარსი ეკუთვნის სააგენტოს და მისი მართვის ქვეშაა.
  5.2. არ შეიძლება ვებგვერდის შინაარსის კოპირება, გამოქვეყნება, რეპროდუცირება, გადაცემა ან გავრცელება რაიმე გზით, ან განთავსდეს გლობალურ ინტერნეტში სააგენტოს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.
  5.3. ვებსაიტის შინაარსი დაცულია საავტორო უფლებებით, სასაქონლო ნიშნების კანონით, ასევე სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით და არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის კანონებით.
 6. პასუხისმგებლობა
  6.1. ნებისმიერი ზარალი, რომელიც მომხმარებელს შეიძლება მიადგეს ხელშეკრულების რომელიმე დებულების განზრახ ან გაუფრთხილებლობით დარღვევის, აგრეთვე სხვა მომხმარებლის შეტყობინებებზე არაავტორიზებული წვდომის გამო, სააგენტოს არ აუნაზღაურდება.
  6.2. სააგენტო არ არის პასუხისმგებელი:
  6.2.1 მომხმარებლის მიერ საიტთან მუშაობის შეფერხებაზე ან წარუმატებლობაზე, რომელიც წარმოიშვა ფორსმაჟორული გარემოების შედეგად, ასევე სატელეკომუნიკაციო, კომპიუტერული, ელექტრო და სხვა დაკავშირებული სისტემების ხარვეზების შემთხვევაში.
  6.2.2. საიტის გამართულ ფუნქციონირებაზე, თუ მომხმარებელს არ გააჩნია მისი გამოყენებისათვის საჭირო ტექნიკური საშუალებები და ასევე არ ეკისრება რაიმე ვალდებულება მომხმარებლისთვის ასეთი საშუალებებით უზრუნველყოფას.
  6.3. სააგენტოს პასუხისმგებლობის შეზღუდვა:
  6.3.1. ყველა უფლება საიტზე და მასში მოცემულ მასალებზე დაცულია და უფლებების დარღვევა ისჯება კანონით.
 7. მომხმარებლის ხელშეკრულების პირობების დარღვევა
  7.1. სააგენტოს უფლება აქვს გაამჟღავნოს საიტის მომხმარებლის შესახებ შეგროვებული ნებისმიერი ინფორმაცია, თუ გამჟღავნება აუცილებელია საიტის ბოროტად გამოყენების გამოძიებასთან ან საჩივართან დაკავშირებით, ან გამოავლინოს (იდენტიფიცირება) მომხმარებელი, რომელმაც შეიძლება დაარღვიოს ან ხელი შეუშალოს  სააგენტოსა ან საიტის სხვა მომხმარებლების უფლებებს.
  7.2. სააგენტოს უფლება აქვს გაამჟღავნოს მომხმარებლის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც საჭიროდ ჩათვლის მოქმედი კანონმდებლობის დებულებების ან სასამართლო გადაწყვეტილებების შესასრულებლად, ხელშეკრულების პირობების აღსასრულებლად და სააგენტოს, მომხმარებლების უფლებებისა თუ უსაფრთხოების დასაცავად.
  7.3. სააგენტოს უფლება აქვს გაამჟღავნოს ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ, თუ მოქმედი კანონმდებლობა მოითხოვს ან ნებადართულია ასეთი ინფორმაციის გამჟღავნება.
  7.4. სააგენტოს უფლება აქვს შეწყვიტოს ან/და დაბლოკოს საიტზე წვდომა მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, თუ მომხმარებელმა დაარღვია შეთანხმება ან სხვა დოკუმენტებში მოცემული საიტის გამოყენების პირობები, ასევე საიტის მუშაობის შეწყვეტის შემთხვევაში ან ტექნიკური გაუმართაობის ან პრობლემის გამო.
  7.5. სააგენტო არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის ან მესამე მხარის წინაშე საიტზე წვდომის შეწყვეტისთვის მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების რომელიმე დებულების ან საიტის გამოყენების პირობების შემცველი სხვა დოკუმენტის დარღვევის შემთხვევაში.
 8. დავის გადაწყვეტა
  8.1. შეთანხმების მხარეებს შორის რაიმე უთანხმოების ან დავის შემთხვევაში სასამართლოში მიმართვის წინაპირობაა სარჩელი (წერილობითი წინადადება დავის ნებაყოფლობით გადაწყვეტის შესახებ).
  8.2. პრეტენზიის მიმღებმა პრეტენზიის მიღებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში წერილობით უნდა აცნობოს მომჩივანს სარჩელის განხილვის შედეგები.
  8.3. თუ დავის ნებაყოფლობით გადაწყვეტა შეუძლებელია, ნებისმიერ მხარეს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს თავისი უფლებების დასაცავად, რაც მას მოქმედი კანონმდებლობით ენიჭება.
  8.4. ნებისმიერი პრეტენზია საიტის გამოყენების პირობებთან დაკავშირებით უნდა იყოს წარდგენილი პრეტენზიის საფუძვლების წარმოშობის მომენტიდან, გარდა კანონით დაცული საიტის მასალების საავტორო უფლებების დაცვისა. ამ პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში, ხანდაზმულობის ვადით ბათილია ნებისმიერი მოთხოვნა ან საჩივრის მიზეზი.