კონფიდენციალურობის პოლიტიკა - Khedi Hotel, თბილისი | ოფიციალური ვებ-გვერდი

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 1. კონფიდენციალურობის განცხადება
  KHEDI მოწოდებულია დაიცვას თქვენი კონფიდენციალურობა და ინარჩუნებს გამჭვირვალობის ზოგად პოლიტიკას იმის შესახებ, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და გავამჟღავნებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას (როგორც ეს განსაზღვრულია ქვემოთ). ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიზანია გაცნობოთ Royalton-ის პრაქტიკის შესახებ პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებასთან, გამოყენებასთან და გამჟღავნებასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება წარმოდგენილი  იყოს ჩვენს ვებსაიტებზე, სერვისებზე ან პროდუქტებზე წვდომის ან გამოყენების გზით, ან რომელიც შეიძლება სხვაგვარად იყოს შეგროვებული ჩვენს მიერ.
  ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ასევე განმარტავს, თუ როგორ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, თუ გაქვთ შეკითხვები, გსურთ წვდომის მიღება, ცვლილებების შეტანა, წინააღმდეგი ხართ დამუშავების ან წაშალოთ ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც Royalton შეიძლება ფლობდეს თქვენს შესახებ. როგორც ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი ან ვინმე სხვა, ვისთანაც ჩვენ ვაწარმოებთ ბიზნესს, თქვენ გესმით და ეთანხმებით, რომ ჩვენ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და ვამხელთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.
  მიუხედავად იმისა, რომ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მიზნად ისახავს აღწეროს ჩვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების აქტივობების ფართო სპექტრი მთელ მსოფლიოში, ეს დამუშავების აქტივობები შესაძლოა უფრო შეზღუდული იყოს ზოგიერთ იურისდიქციაში მათი კანონებით დაწესებული შეზღუდვების გამო. მაგალითად, კონკრეტული ქვეყნის კანონმდებლობამ შეიძლება შეზღუდოს პერსონალური ინფორმაციის ტიპები, რომლებიც შეიძლება შევაგროვოთ ან მეთოდი რომლითაც  ვამუშავებთ ამ პერსონალურ ინფორმაციას. ასეთ შემთხვევებში ჩვენ ვარეგულირებთ ჩვენს შიდა პოლიტიკას და/ან პრაქტიკას, როგორც ამას ადგილობრივი კანონმდებლობა მოითხოვს.
 2. რა პერსონალურ ინფორმაციას ვაგროვებთ
  წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიზნებისათვის, „პერსონალური ინფორმაცია“ ნიშნავს თქვენს შესახებ ინფორმაციას, რომლის იდენტიფიცირებაც შესაძლებელია მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ჩვენ მიერ შეგროვებული და დამუშავებული პერსონალური ინფორმაციის ტიპები (რომლებიც შეიძლება განსხვავდებოდეს იურისდიქციის მიხედვით მოქმედი კანონმდებლობით) მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ:
  თქვენი სახელი და გვარი, სქესი, პირადი და სამუშაო საკონტაქტო ინფორმაცია (როგორიცაა მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი), კომპანიის სახელი, დაბადების თარიღი და ადგილი, სურათი, ეროვნება და პასპორტისა და ვიზის ინფორმაცია;
  Royalton Hotel-ში ყოფნის დროს შეგროვებული ინფორმაცია, როგორიცაა სტუმრების ყოფნის ინფორმაცია, მათ შორის სასტუმროები, სადაც დარჩენილხართ, ჩამოსვლისა და გამგზავრების თარიღები, გამოყენებული საქონელი და მომსახურება, სპეციალური მოთხოვნები, კომენტარები თქვენი სერვისის პრეფერენციების შესახებ (მათ შორის ოთახებთან და დასვენებასთან დაკავშირებით) , აკრეფილი ტელეფონის ნომრები და ფაქსები, მიღებული ტექსტური შეტყობინებები და სატელეფონო შეტყობინებები;
  თქვენი საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის ან Royalton-ის  მიერ მიღებული გადახდის სხვა საშუალებების დეტალები;
  ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია სპეციალური მოთხოვნების შესასრულებლად (მაგალითად, სამედიცინო მდგომარეობა, რომელიც მოითხოვს სპეციალურ განთავსებას ან მომსახურებას);
  ინფორმაცია, გამოხმაურება ან კონტენტი, რომელსაც აწვდით თქვენს მარკეტინგულ უპირატესობებთან დაკავშირებით, გამოკითხვებში, კონკურსებში ან აქციებში, ან ჩვენს ვებსაიტებზე და მესამე პირების საიტებზე, რომლებიც საქმიანობენ Royalton-თან;
  როიალტონში ყოფნის დროს შეგროვებული ინფორმაცია დახურული სატელევიზიო სისტემების, ინტერნეტ სისტემების (მათ შორის უსადენო ქსელების, რომლებიც აგროვებს მონაცემებს თქვენი კომპიუტერის, ჭკვიანი ან მობილური მოწყობილობის ან თქვენი მდებარეობის შესახებ), გასაღები ბარათების და უსაფრთხოების სხვა სისტემებისა და ტექნოლოგიების მეშვეობით;
  თქვენი სურათები და აუდიო ჩანაწერები, რომლებიც გადაღებულია უსაფრთხოების კამერებით მთელ  Royalton-ში  უსაფრთხოების მიზნით; ასევე  Royalton-ის ვებსაიტზე თქვენი წვდომის დროს შეგროვებული ინფორმაცია (ამას უფრო დეტალურად აღვწერთ ქვემოთ, მე-9 ნაწილში).
  ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ ისეთი კონფიდენციალური მონაცემები, როგორიცაა ეთნიკური წარმომავლობა, რელიგია, წარსული და ამჟამინდელი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მოვითხოვთ თქვენს თანხმობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ეს კონფიდენციალური მონაცემები შესაბამისად იქნება დამუშავებული.
  პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვამუშავებთ, არის ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ ან თქვენი სახელით მოქმედი ვინმე შეგნებულად გვაწვდით, ან ინფორმაცია, რომელსაც ვიღებთ მესამე მხარისგან. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მივიღებთ არასრულწლოვანთა ან ფსიქიურად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პერსონალურ ინფორმაციას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ჩვენ მოვითხოვთ მშობლების, კანონიერი მეურვეების ან კანონიერი წარმომადგენლების თანხმობას, გარემოებებიდან გამომდინარე. მშობლებმა, კანონიერმა მეურვეებმა ან კანონიერმა წარმომადგენლებმა უნდა განახორციელონ მონაცემთა დაცვის უფლებები ასეთი არასრულწლოვნების ან გონებრივი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სახელით.
  ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ასევე ეხება თქვენ შესახებ პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ მესამე მხარისგან, გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც კონკრეტულად არის გათვალისწინებული ამ მესამე მხარის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.
 3. როგორ ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას
  მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ, გამოვიყენოთ და გავამჟღავნოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია, რათა:
  1. დარეგისტრირდეთ, დაადასტუროთ, მიაწოდოთ და გადაიხადოთ სასტუმროში ყოფნის, სერვისებისა და პროდუქტების გადახდა თქვენს ოთახში, და თქვენ მიერ მოთხოვნილი სხვა საქონლისა და მომსახურებისთვის, მათ შორის მესამე მხარისგან მოთხოვნილი სერვისებისთვის, რომლებსაც აქვთ კომერციული ურთიერთობა Royalton-თან;
  2. მოგაწოდოთ უკეთესი ან უფრო პერსონალიზებული დონის სერვისი, მათ შორის მესამე მხარის ინფორმაცია და მომსახურება (როგორიცაა დამატებითი სერვისები სტუმრებისთვის Royalton-ში, ადგილობრივი ატრაქციონები, ტურები და ტრანსპორტირების ვარიანტები);
  3. ინფორმაციისა და მომსახურების მოთხოვნებზე პასუხის გასაცემად, მესამე მხარის სერვისების ჩათვლით (როგორიცაა ტრანსპორტი და ტურის პროვაიდერები);
  4. შეასრულოს სახელშეკრულებო ვალდებულებები თქვენთან, ყველასთან, ვინც მონაწილეობს თქვენი მოგზაურობის ორგანიზებაში (მაგალითად, ტუროპერატორებთან, ტურისტულ აგენტებთან, ჯგუფური მოგზაურობის ორგანიზატორებთან ან თქვენს დამსაქმებელთან) და მომწოდებლებთან (მაგალითად, საკრედიტო ბარათების კომპანიებთან, ავიაკომპანიებთან, ტურ პროვაიდერებთან) .
  5. უზრუნველყოს პერსონალის, სტუმრების და სხვა ვიზიტორების უსაფრთხოება;
  6. აწარმოოს ზოგადი აღრიცხვა;
  7. შეასრულოს საკანონმდებლო და მარეგულირებელი მოთხოვნები;
  8. გაგიწიონ კონსულტაცია  ახალ პროდუქტებსა და სერვისებზე, რომლებიც შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო, თქვენი თანხმობის გათვალისწინებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად (შეიძლება ჩაითვალოს მეორად ან არასავალდებულო მიზნად)
  9.  შეგატყობინონ სპეციალური ღონისძიებების, პროგრამების, გამოკითხვების, კონკურსების და სხვა შეთავაზებების ან აქციების შესახებ და მართონ ისინი , თქვენი თანხმობის გათვალისწინებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად (შეიძლება ჩაითვალოს,როგორც მეორადი არასავალდებულო მიზანი );
  10. განვავითაროთ და შევინარჩუნოთ თქვენთან ურთიერთობა და თქვენთან კომუნიკაცია;
  11. გაჩვენოთ ანგარიშები ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურებისთვის და შეაგროვოთ დავალიანება; ასევე ჩავატაროთ მონაცემთა ანალიზი და სხვა კვლევები (როგორიცაა ბაზრისა და მომხმარებელთა კვლევა და ტენდენციების ანალიზი) ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების, ვებსაიტის და ბიზნესის (მათ შორის ჩვენი მარკეტინგის, გაყიდვების და რეკლამის ეფექტურობის ანალიზის) შემუშავების, მართვის, დაცვისა და გაუმჯობესების მიზნით (შეიძლება განიხილება როგორც მეორადი არასავალდებულო მიზანი).
  12. გაჩვენოთ ანგარიშები ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურებისთვის და შეაგროვოთ დავალიანება; ასევე ჩავატაროთ მონაცემთა ანალიზი და სხვა კვლევები (როგორიცაა ბაზრისა და მომხმარებელთა კვლევა და ტენდენციების ანალიზი) ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების, ვებსაიტის და ბიზნესის (მათ შორის ჩვენი მარკეტინგის, გაყიდვების და რეკლამის ეფექტურობის ანალიზის) შემუშავების, მართვის, დაცვისა და გაუმჯობესების მიზნით (შეიძლება განიხილება როგორც მეორადი არასავალდებულო მიზანი).
 4. როდესაც ჩვენ ვამხელთ თქვენს პირად ინფორმაციას
  თქვენი თანხმობის გარეშე, ჩვენ არ გადავცემთ ან გადავიტანთ  რაიმე  სხვა ფორმით  თქვენს პირად ინფორმაციას მესამე პირებს. დროდადრო, ჩვენ შეიძლება გავამჟღავნოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია, როგორც ეს მოცემულია ქვემოთ. ჩვენ ყოველთვის გავამჟღავნებთ ასეთ ინფორმაციას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ზოგიერთ იურისდიქციაში, მონაცემთა კონფიდენციალურობის კანონებმა შეიძლება მოითხოვონ თქვენი თანხმობის მიღება, სანამ თქვენს ინფორმაციას თქვენი წარმოშობის ქვეყნიდან სხვა ქვეყნებში გადავიტანთ. როდესაც თქვენ ეთანხმებით ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, თქვენ, თქვენი ადგილობრივი კანონმდებლობით მოთხოვნილ და ნებადართული ზომით, ეთანხმებით თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გადაცემას სხვა ქვეყნებში ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისთვის და ამ განყოფილებაში მითითებული ზომით და როგორც აღწერილია მე-3 ნაწილში ზემოთ. გარემოებები, რომლებშიც ჩვენ შეიძლება გავამჟღავნოთ ასეთი ინფორმაცია (ზემოთ მე-3 ნაწილში აღწერილს ემატება).
 5. თანხმობა და თქვენი მონაცემების წვდომის უფლებები
  Royalton აგროვებს თქვენ შესახებ პერსონალურ ინფორმაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ნებაყოფლობით მიაწოდებთ მას. თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ აირჩიოთ რა პერსონალური ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გსურთ მოგვაწოდოთ. თუმცა, თუ გადაწყვეტთ არ მოგაწოდოთ გარკვეული ინფორმაცია, ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს თქვენს შთაბეჭდილებაზე  ჩვენზე (მაგალითად, ჩვენ შეიძლება ვერ მოვახერხოთ შეკვეთის გაფორმება სახელის მითითების გარეშე).
  ჩვენ მოვითხოვთ თანხმობას თქვენი პირადი ინფორმაციის გამოყენებაზე ან გამჟღავნებაზე შეგროვების დროს. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს შეხვიდეთ, შეასწოროთ ან მოითხოვოთ თქვენი პირადი ინფორმაციის წაშლა. გარკვეულ პირობებში, თქვენ შეიძლება გქონდეთ უფლება გააპროტესტოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება. ასეთ შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ჩვენს კონფიდენციალურობის ოფიცერს, როგორც ეს აღწერილია ქვემოთ მოცემულ სექციაში „დაგვიკავშირდით“.
  თქვენ ასევე გაქვთ უფლება გააუქმოთ თქვენი თანხმობა ნებისმიერ დროს, სამართლებრივი შეზღუდვების გათვალისწინებით და, სადაც ეს შესაძლებელია, გონივრული გაფრთხილებაა საჭირო. თუ გსურთ თქვენი თანხმობის გაუქმება, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ჩვენს კონფიდენციალურობის ოფიცერს, როგორც ეს აღწერილია ქვემოთ განყოფილებაში „დაგვიკავშირდით“.
  ჩვენ არ მოგთხოვთ, როგორც პროდუქტის ან სერვისის მიწოდების პირობა, დაეთანხმოთ ინფორმაციის შეგროვებას, გამოყენებას ან გამჟღავნებას იმის მიღმა, რაც საჭიროა იმ გამოკვეთილი და კანონიერი მიზნების შესასრულებლად, რისთვისაც არის მოცემული ინფორმაცია.
 6. ინფორმაციის გამოყენება ან გამჟღავნება მარკეტინგული მიზნებისთვის
  თქვენი პირადი ინფორმაცია გამოყენებული იქნება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში აღწერილი მიზნებისთვის. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში აღწერილი მრავალი მიზანი აუცილებელია თქვენსა და Royalton-ს შორის ურთიერთობის არსებობისთვის, შენარჩუნებისთვის ან შესრულებისთვის. ჩვენ ასევე ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას იმ მიზნებისთვის, რომლებიც შეიძლება არ იყოს აუცილებელი Royalton-თან თქვენი ურთიერთობის არსებობისთვის, შენარჩუნებისთვის ან აღსრულებისთვის. ეს არჩევითი მიზნები მოიცავს თქვენთვის სარეკლამო მასალების გამოგზავნას, თქვენი ვიზიტების მორგებას ჩვენს საიტებსა და სოციალური მედიის არხებზე, თქვენს ინტერესებზე მორგებული კონტენტის მიწოდებას და ინტერესებზე დაფუძნებულ რეკლამაში ჩართვას.
  თუ თქვენ გამოიწერეთ Royalton-ის სარეკლამო და მარკეტინგული ელ. წერილების მიღება, ჩვენ ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ (მაგრამ არ გავამჟღავნოთ) თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, რათა გამოგიგზავნოთ შესაბამისი ინფორმაცია ელფოსტით თქვენი გამოწერის უპირატესობების შესაბამისად. ჩვენ შეიძლება ასევე გავამჟღავნოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია ჩვენი შვილობილი კომპანიებისთვის, რათა მათ გამოგიგზავნონ სარეკლამო მასალები პირდაპირ ელექტრონული ფოსტით.
  თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ გამოწერა ნებისმიერ დროს, Royalton-ის ელფოსტის შეტყობინებების ბოლოში მდებარე ბმულზე დაწკაპუნებით. თუმცა, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ Royalton-ის მომხმარებლები განაგრძობენ დროდადრო ელ.წერილების მიღებას ჩვენთან საქმიანი ურთიერთობის შესახებ.
  თუ ფიქრობთ, რომ ზემოთ აღწერილი ნებისმიერი გამოყენების მიზანი  არ გამომდინარეობს ან აუცილებელია თქვენი Royalton-თან ურთიერთობისთვის, ან თუ გადაწყვეტთ არ მოგვცეთ უფლება გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია მარკეტინგული მიზნებისთვის, შეგიძლიათ მოითხოვოთ, რომ არ დავამუშავოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია ამ მიზნებისათვის, დაგვიკავშირდით, როგორც ზემოთაა აღწერილი. ქვემოთ (იხილეთ “დაგვიკავშირდით” განყოფილება).
 7. როგორ ვიცავთ თქვენს პირად ინფორმაციას
  Royalton იყენებს კომერციულად გონივრულ ძალისხმევას, რათა დაიცვას თქვენგან შეგროვებული პერსონალური ინფორმაცია დაკარგვის, ქურდობისა და არაავტორიზებული წვდომისგან, გამჟღავნებისგან, კოპირებისგან, გამოყენებისა თუ მოდიფიკაციისგან. ეს დაცვა ვრცელდება ინფორმაციაზე, რომელიც ინახება როგორც ელექტრონულად, ასევე დაბეჭდილად. თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე წვდომა შემოიფარგლება არჩეული თანამშრომლებით ან წარმომადგენლებით. გარდა ამისა, Royalton იყენებს საყოველთაოდ მიღებულ ინფორმაციის უსაფრთხოების პრაქტიკას, როგორიცაა firewalls, წვდომის კონტროლის პროცედურები და კრიპტოგრაფია, რათა დაიცვას პირადი ინფორმაცია დაკარგვისა და არაავტორიზებული წვდომისგან.
 8. თქვენი პირადი ინფორმაციის შენახვა
  Royalton ინახავს თქვენს პირად ინფორმაციას მანამ, სანამ ეს აუცილებელია იმ მიზნების შესასრულებლად, რისთვისაც იგი შეგროვდა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, და თქვენი თანხმობა ასეთ მიზნებზე დარჩება ძალაში ჩვენი ურთიერთობის შეწყვეტის შემდეგ.
 9. 9. cookie-ის ფაილები
  როდესაც თქვენ ეწვევით ჩვენს ვებსაიტს, ჩვენ ან ჩვენი მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერი ვათავსებთ ტექსტურ ფაილს სახელწოდებით „ქუქი“ თქვენი ბრაუზერის კატალოგში თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე. ქუქი არის ინფორმაციის მცირე ნაწილი, რომელიც ვებსაიტს შეუძლია შეინახოს თქვენს ბრაუზერში და მიიღოს ინფორმაცია მისგან მოგვიანებით. ქუქი-ფაილის წაკითხვა შეუძლებელია სხვა ვებსაიტით, გარდა იმისა, რომელმაც განათავსა ქუქი.
  ჩვენი მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერები იყენებენ ქუქიებს ჩვენი სახელით, რათა შეაგროვონ და შეინახონ ვებ ჟურნალის ინფორმაცია, როგორიცაა ვიზიტორის მონახულება, იყო თუ არა ვიზიტორი ამ საიტზე ადრე და რომელმა საიტმა გადამისამართდა ვიზიტორი ვებ გვერდზე. გეოგრაფიული მონაცემები ასევე განისაზღვრება ვიზიტორის კომპიუტერის IP მისამართით. ეს ინფორმაცია, რომელიც გროვდება ქუქიების საშუალებით, გადაეცემა ჩვენს მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერებს და შემდეგ გამოიყენება ვიზიტორთა ქცევის შესაფასებლად და სტატისტიკური ანგარიშების შედგენისთვის ვებსაიტების აქტივობაზე Royalton-ის ვებსაიტზე, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მარკეტინგული მიზნებისთვის.
  შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გამორთოთ ქუქი ფაილები თქვენს ბრაუზერში ინსტრუმენტების მენიუში ან თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებში აღწერილი სერვისი  მეშვეობით . თუ თქვენ გადაწყვეტთ თქვენი ბრაუზერის შეცვლას ამ გზით, ამ ვებსაიტის ზოგიერთი გვერდი შეიძლება გამართულად არ იმუშაოს. მეტი ინფორმაცია cookie -ის და  სხვა მსგავსი ტექნოლოგიების შესახებ და მათი მუშაობის შესახებ.
 10. ბმულები მესამე მხარის ვებსაიტებზე
  Royalton-ის ვებსაიტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა მესამე მხარის ვებსაიტებზე. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ დაკავშირებული ვებსაიტების ოპერატორებს შეუძლიათ ასევე შეაგროვონ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია (მათ შორის ქუქიების საშუალებით მიღებული ინფორმაცია), როდესაც თქვენ მიჰყვებით მათ ვებსაიტებზე ბმულს. Royalton-ი არ არის პასუხისმგებელი იმაზე, თუ როგორ აგროვებენ, იყენებენ ან გაამჟღავნებენ ასეთი მესამე მხარეები თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ წაიკითხოთ მათი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, სანამ მიაწვდით მათ თქვენს პირად ინფორმაციას.
 11. ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში
  Royalton იტოვებს უფლებას შეცვალოს წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე, რათა აისახოს ცვლილებები სამართლებრივ ან მარეგულირებელ ვალდებულებებში ან ცვლილებები, თუ როგორ ვამუშავებთ პერსონალურ ინფორმაციას. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, მათ შორის განახლებები და ცვლილებები, რომლებიც გამოქვეყნებულია ნებისმიერ დროს ან დროდადრო ამ ვებსაიტის მეშვეობით, ჩაითვლება კონფიდენციალურობის მაშინდელ პოლიტიკად. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ძალაშია 2018 წლის 6 ნოემბრიდან.
 12. თქვენი ინფორმაციის წვდომა, შესწორება, განახლება ან წაშლა
  თქვენ შეგიძლიათ დაგვეხმაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის სიზუსტის შენარჩუნებაში ამ ინფორმაციის ნებისმიერი ცვლილების შესახებ შეტყობინებით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ Royalton-ის კონფიდენციალურობის ოფიცერს, როგორც ეს მოცემულია ქვემოთ, რათა გააუქმოთ თქვენი თანხმობა თქვენი პირადი ინფორმაციის დამუშავებაზე, წვდომაზე, შესწორებაზე, განახლებაზე, წაშლაზე ან გააპროტესტოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება.
  ჩვენ შეგატყობინებთ გადაწყვეტილების შესახებ თქვენი პირადი ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. რაც შეეხება თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე წვდომის მოთხოვნას, ჩვენ გიპასუხებთ ელექტრონული ფოსტით, ფაქსით ან ფოსტით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
 13. დაგვიკავშირდით
  თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, თქვენი პირადი ინფორმაციის დამუშავების შესახებ, ან რაიმე შეშფოთება ან პრეტენზია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით, ან თუ გსურთ წერილობითი მოთხოვნის გაგზავნა, რომელიც ეხება თქვენს პირად ინფორმაციას, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ჩვენს თანამშრომელს კონფიდენციალურობის საკითხებთან დაკავშირებით ელექტრონული ფოსტით.
  ჩვენ შეიძლება მოგთხოვოთ თქვენი პირადობის დადასტურება (მაგალითად, მთავრობის მიერ გაცემული პირადობის მოწმობის მიწოდებით) თქვენს პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მოთხოვნის დამუშავებამდე.